V listopadu 13.-14.11. 2018 proběhlo společné cvičení – nácvik pro zelené linky krizových štábů tří krajů (Jihočeský, Vysočina a Jihomoravský) na dotazy občanů při radiační havárii na jaderné elektrárně (JETE+JEDU).

Cílem cvičení bylo proškolit operátory telekomunikačních linek krizových štábů krajů v činnosti při výjimečně složité situaci evakuaci velkého množství lidí ve velmi omezeném čase.  Operátory je nutné připravit na to, s jakými úkoly se mohou potýkat a za jakých situací. Jedná se zejména o zvládání profesionální komunikace v emocionálně vypjatých situacích, přičemž kromě samotné komunikace musí dojít rovněž k přijetí, zpracování a distribuci podstatných informací tak, aby mohlo na jejich základě dojít ke správnému rozhodování příslušného KŠ.

 

Technické zázemí pro provedení a vyhodnocení výcviku poskytla VR Group, a.s. s využitím výsledků výzkumných projektů.

 

Každá z cvičících skupin (krajů) měla přiděleného pracovníka pro rozehru. Rozehra byla umístěna v oddělených prostorách, přičemž bylo zajištěno spojení s krizovou informační linkou pouze přes telefon. Rozehra a zejména ani cvičící předem neznali jednotlivé incidenty, takže museli jednat operativně.

Cvičící postupně odpovídali na 32 připravených situací, přičemž někdy byla situace vyřešena již během hovoru, jindy musela být informace předána KŠ a výsledek jednání zase zpátky na rozehru. Rozehra postupně plnila úlohy různých osob, avšak tak, aby časový sled odpovídal realitě (tzn. někdy byl dlouho klid, jindy několik požadavků velmi těsně po sobě).

Komunikace všech cvičících byla v průběhu zaměstnání zaznamenávána. Několik desítek vybraných hovorů bylo v rámci vyhodnocení přehráno a probrána správnost postupu krizové linky, nebo i štábu, pokud situaci řešil. Pracovníkům na krizových linkách byl mnohdy zpřesněny postupy komunikace s občany. Záznam byl cvičícím na závěr předán spolu s Mapou hovorů (aplikací pro vizualizaci záznamů na časové ose a jejich přehrávání).