Komponenty

Výcvikové řešení je tvořeno následujícími prvky vyvinutými společností VR Group, a.s. provozovanými na běžně dostupných PC. Jeho cílem je nahradit realitu okolí cvičících simulací, a to vytvořením virtuální reality, ve které se odehrává mimořádná událost a veškerá činnost zasahujících složek IZS, dalších subjektů a osob.

Simulační systém

Simulační systém vytvářející virtuální realitu, ve které se odehrává mimořádná událost a činnost zasahujících složek. Součástí simulačního systému jsou modely zájmového území, mimořádných událostí a sil a prostředků.

Simulační systém umožňuje provedení a interakci modelů v reálném čase. Průběh simulace lze ovlivnit zásahem obsluhy, např. nastavením prostředí (parametrů počasí), iniciací jevů a událostí (založení požáru, výbuch, rozvodnění toku…) a zejména pak ve fázi cvičení úkolováním entit (tj. ovládáním simulované techniky a osob). Chování simulovaných entit je poloautomatické (obsluha nemusí řešit detaily vykonání úkolu či reakce na události).

Simulační systém je svým způsobem univerzální, což je dáno navrženým řešením konstruktivní simulace a otevřeností systému. Ta je zabezpečena:

• vytvořenou rozsáhlou databází modelů entit pro rozehru činností
• možností doplnění o další modely entit na základě dalších požadavků s využitím připravených komponent
• připravenou sadou obecných i specifických modelů základních úkolů/činností a chování entit
• otevřeností modifikace úkolů/činností a chování, resp. tvorby nových s využitím připravených elementárních modelů
• věrným zobrazením terénu na základě standardních dat ČÚZK
• modelem pro simulaci základních klimatických a meteorologických jevů
• propojitelností systému pomocí standardizovaných protokolů s dalšími simulačními aplikacemi
• schopností zobrazovat výstupy z jiných simulačních aplikací určených pro simulaci konkrétních dějů a z nástrojů GIS

Komunikační systém

Simulovaný komunikační systém – uzavřený komunikační okruh – je nedílnou součástí výcvikového řešení. Slouží jako náhrada běžně používaných vysílaček, telefonů. Je plně konfigurovatelný – jednotlivé komunikační uzly lze plně nastavit podle potřeby výcviku (telefonní čísla, okruhy-radiové frekvence) případně simulovat jejich poruchu.

Podpůrné prostředky

Jsou využity pro podporu vyhodnocení výcviku (AAR – After Action Review). Nejdůležitější z nich je nástroj pro pořízení a opětovné přehrání synchronního záznamu průběhu simulace a komunikace, tzv. logger.

  • Panel komunikačního systému SIMEDU